Opłaty za korzystanie ze środowiska

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =

1. Kogo dotyczy:

Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest obowiązany, na podstawie art. 275 ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska tj.:
•    przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ,
•    osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
•    osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
•    osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w punktach poprzedzających, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
•    jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego za:

•    wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
•    wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
•    pobór wód z ujęć własnych,
•    składowanie odpadów.

 

3.  Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska:

•    prowadzenie aktualizowanej co pół roku ewidencji danych zawierającej informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
•    ustalanie we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
•    wnoszenie bez wezwania należnej opłaty do końca miesiąca po upływie każdego półrocza (na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska),

WYJĄTEK: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń (niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska),
•    przedstawianie  marszałkowi województwa, a także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, wykazu zawierającego dane, na podstawie których została wyliczona opłata.
Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

 

4.   Zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat:

•    działania ratownicze,
•    osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami np. rolnicy indywidualni, którzy ponoszą  opłaty za korzystanie jedynie w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów Prawa wodnego.

 WAŻNE !!!
1.    Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza 400 zł/półrocze dla danego rodzaju korzystania ze środowiska,
2.    Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia podmiotu z obowiązku sporządzania i przesyłania, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, informacji zawierającej wykaz oraz dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty.


Stawki opłat, wzory wykazów, nr konta, inne ważne informacje oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:

Opłaty za korzystanie ze środowiska (KLIKNIJ)