Wykaz lokalu mieszkalnego ul. Kwiatowa 25 m. 24

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku położonym przy ul. Kwiatowej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
Nr 143 Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 4 czerwca 2021 roku
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku położonym przy ul. Kwiatowej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
 
 1. Lokal mieszkalny nr 24 znajduje się w budynku na nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów,
 obr.15 jako działki nr 218/6, 2218/7, 218/8 o łącznej pow. 0,1528 ha.
Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00050053/7.
 
 1. Ww. lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 40,25 m2, powierzchnia pomieszczenia przynależnego do lokalu (piwnicy) wynosi: 3,70 m2. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który wynosi: 4395/83880 części.
 
 1. Sposób korzystania z nieruchomości: B - tereny mieszkaniowe.
 
 1. Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w prawie własności gruntu.
 
 1. Cena nieruchomości lokalowej wynosi: 145.000,00 zł, w tym:
 • cena lokalu wynosi: 115.000,00 zł
 • cena ułamkowej części gruntu wynosi: 30.000,00 zł.
 
 1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu.
 
 1. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 9 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
 • podanie informacji o zamieszczeniu wykazów w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 1. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
← powrót