Wykaz lokalu mieszkalnego ul. Działkowa 6 m. 4

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Działkowej 6 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 143 Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 4 czerwca 2021 roku
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Działkowej 6 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
 
 1. Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się w budynku na nieruchomości położonej przy ul. Działkowej 6 w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obr.20 jako działka nr 162/21 o łącznej pow. 0,2098 ha.
Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00056071/1.
 
 1. Ww. lokal mieszkalny składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 43,05 m2, powierzchnia pomieszczenia przynależnego do lokalu (piwnicy) wynosi: 5,18 m2. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który wynosi: 4823/220725 części.
 
 1. Sposób korzystania z nieruchomości: B - tereny mieszkaniowe.
 
 1. Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w prawie własności gruntu.
 
 1. Cena nieruchomości lokalowej wynosi: 154.000,00 zł, w tym:
 • cena lokalu wynosi: 137.000,00 zł
 • cena ułamkowej części gruntu wynosi: 17.000,00 zł.
 
 1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu.
 
 1. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 9 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
 • podanie informacji o zamieszczeniu wykazów w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 1. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
← powrót