Wykaz części nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jerozolimskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 1 =
Link
3 + 1 =
Wykaz części nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jerozolimskiej
 1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Jerozolimskiej.
 2. Nieruchomość jest zabudowana.
 3. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 21 jako działka nr 105/3 o powierzchni całkowitej 0,0279 ha. Objęta jest księgą wieczystą nr PT1P/00010250/6.
 4. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się w terenach 9MW – przeznaczenie podstawowe : budownictwo wielorodzinne.
 5. Do wydzierżawienia przeznacza się zabudowaną część, tj. 17 m 2 nieruchomości stanowiącą część działki nr 105/3 obr. 21 z przeznaczeniem do użytkowania na gromadzenie odpadów (pergola śmietnikowa).
 6. Część nieruchomości przeznaczona zostaje do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lat.
 7. Przedmiot dzierżawy, tj. część działki nr 105/3 obr. 21, został zaznaczony na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszego wykazu.
 8. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 33,32 zł + 23% VAT tj. 7,66 zł, co daje łącznie 40,98 zł  brutto.
 9. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Termin płatności czynszu za rok 2021 r. zostanie określony w umowie dzierżawy .
 10. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt.8 wykazu.
 11. Kaucję, o której mowa w pkt. 10 wykazu należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy.
 12. W przypadku zawierania kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy.
 13. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 31.03.2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXIV/467/21, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, dotyczącą oddania w dzierżawę części nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 25.
 14. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 10.06.2021 r. do dnia 1.07.2021 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.


  Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  Krzysztof Chojniak
  podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
← powrót