Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej.
 1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Topolowej. Jest niezabudowana.
 2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 14 jako działka nr 443/19 o powierzchni całkowitej 0,0454ha. Objęta jest księgą wieczystą nr PT1P/00056089/0.
 3. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zlokalizowana jest w terenie MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 4. Do wydzierżawienia przeznacza się część, tj. 14 m 2 nieruchomości stanowiącą część działki nr 443/19 obr. 14 z przeznaczeniem na stojaki rowerowe.
 5. Część nieruchomości przeznaczona zostaje do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lat.
 6. Przedmiot dzierżawy, tj. część działki nr 443/19 obr. 14, został zaznaczony na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszego wykazu.
 7. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 27,44 zł + 23% VAT tj. 6,31 zł, co daje łącznie 33,75 zł  brutto.
 8. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Termin płatności czynszu za rok 2021 r. zostanie określony w umowie dzierżawy .
 9. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt.7 wykazu.
 10. Kaucję, o której mowa w pkt. 10 wykazu należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy.
 11. W przypadku zawierania kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy.
 12. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 31.03.2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXIV/468/21, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, dotyczącą oddania w dzierżawę części nieruchomości przy ul. Topolowej 16/20.
 13. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 10.06.2021 r. do dnia 1.07.2021 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
 
 
← powrót