Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do oddania do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do oddania do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Belzackiej.
Załącznik do zarządzenia Nr 149
Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 10 czerwca 2021 r.
 
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do oddania do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Belzackiej.
 
 1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej. Jest niezabudowana.
 2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 28 jako działka nr 32/8 o powierzchni całkowitej 0,3172 ha. Objęta jest księgą wieczystą nr PT1P/00060980/7.
 3. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem U- usługi.
 4. Do wydzierżawienia przeznacza się części nieruchomości z przeznaczeniem do użytkowania na cel handel:
  • o powierzchni 10 m 2 (stanowisko nr 2)
  • o powierzchni 10 m 2 (stanowisko nr 3),
 5. Część nieruchomości przeznaczona zostaje do wydzierżawienia na czas oznaczony, od dnia podpisania umowy dzierżawy do:
 • 30 listopada 2021 r. (stanowisko nr 2)
 • 31 października 2021 r. (stanowisko nr 3)
 1. Części działki nr 32/8 obr. 28, przeznaczone do oddana w dzierżawę zostały zaznaczone na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszego wykazu.
 2. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:
 • stanowisko nr 2: 127,70 zł + 23% VAT tj. 29,37 zł, co daje łącznie 157,07 zł  brutto,
 • stanowisko nr 3: 127,70 zł + 23% VAT tj. 29,37 zł, co daje łącznie 157,07 zł  brutto.
 1. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawcy zobowiązani będą do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej miesięcznemu czynszowi dzierżawnemu netto określonemu w pkt.7 wykazu.
 3. Kaucję, o której mowa w pkt. 9 wykazu należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy.
 4. W przypadku zawierania kolejnych umów dzierżaw z tym samym dzierżawcą, wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy.
 5. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 11.06.2021 r. do dnia 2.07.2021 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
 
← powrót