Dzisiaj: Niedziela 20 sierpnia 2017

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =

Zieleń jest jednym z głównych czynników kształtujących środowisko człowieka w mieście. Tereny zieleni spełniają doniosłą funkcję biologiczno - sanitarną, regulują bioklimat, wpływają na czystość powietrza, oczyszczają atmosferę z zanieczyszczeń gazowych, wyciszają hałas uliczny tworząc naturalne ekrany akustyczne, chronią przed wiatrami.

Zieleń spełnia ponadto inne funkcje. Zaspakaja potrzeby estetyczne człowieka w najbliższym jego otoczeniu, ożywia miasto, tworzy ciekawe wnętrza przestrzenne, podkreśla wartość architektury.
Wypoczynek w otoczeniu zieleni jest źródłem regeneracji sił człowieka, a przy tym uczy poszanowania tej zieleni. Tereny zieleni zdecydowanie wpływają na klimat lokalny oraz kształtują sylwetkę miasta.

Wycięcie choćby jednego drzewa powoduje zmiany nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu – jest również ingerencją w środowisko przyrodnicze. Dlatego też gdy chcesz wyciąć drzewo zastanów się czy jest  taka konieczność.

Aby uniknąć konfliktu z prawem, przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z usunięciem drzewa czy też krzewów należy zapoznać się z przepisami prawnymi. Kwestie związane z ochroną drzew i krzewów unormowane są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm. ) oraz w przepisach wykonawczych do w/w ustawy.

Bez zezwolenia można usuwać drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robini akacjowej oraz platanu klonolistnego
- 25 cm - wprzypadku pozostałych gatunków drzew
oraz drzewa owocowe bez względu na wiek, z wyłączeniem drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody.

Kto może się ubiegać o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 83. ust. 1 ustawy o ochronie przyrody „usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.
Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Tryb postępowania w sprawach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:

Wiele drzew i krzewów z konieczności musi być usuwanych w związku z naturalnym procesem ich obumierania, kolizją z elementami infrastruktury technicznej, kolizją z planowanymi inwestycjami czy też ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, jak i też ruchu drogowego.
W celu uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów należy złożyć stosowny wniosek do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Rudowskiego 10.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie (44 732 18 45).

Nadmienić należy, że każda sprawa w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rozpatrywana jest indywidualnie. Dlatego też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Kary za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia Prezydenta Miasta.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1.    Zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, urządzeń technicznych, środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności.
2.    Usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
3.    Zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Administracyjna kara pieniężna za usunięcie lub zniszczenie drzew ustalana jest na podstawie:
-    gatunku drzewa,
-    stawki jednostkowej za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
-    współczynników różnicujących stawki w zależności od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.

Administracyjną karę pieniężną o której mowa w art. 88 ust. 1 ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek o których mowa w art. 85 ust. 4-6 ustawy o ochronie przyrody.

Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostateczna.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów.

    Zgodnie z zapisem art. 82 ust. 1 pkt. 1 a ustawy o ochronie przyrody zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
1)    usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
2)    kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
3)    utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów i koron drzew winny być przeprowadzone zgodnie z zasadami prawa i sztuki ogrodniczej. Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom.

Zdarza się, że właściciele lub zarządcy terenów zlecają wykonanie cięć pielęgnacyjnych przypadkowym osobom nie posiadającym merytorycznego przygotowania, lekceważąc tym samym fakt, że drzewo jest organizmem żywym. Wszelkie cięcia w koronach drzew muszą mieć uzasadnienie. Prace w tym zakresie należy prowadzić w sposób profesjonalny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzew.

Wykonawcy, posiadacze nieruchomości, którzy w sposób niestaranny, niezgodny z zasadami „pielęgnują” zieleń muszą liczyć się z możliwością naliczenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją drzew lub krzewów wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Niektórzy uważają, że opłaty i kary za usuwanie drzew są zbyt drastyczne. Takiej surowej regulacji przyświeca jednak nasz wspólny – cel, którym jest zapobieżenie niszczeniu środowiska.